KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG BẬC CAO ĐẲNG_ĐỢT 5_6/2018  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 15/09/2018)  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 16/09/2018)  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 15/09/2018  
	KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG (ĐỢT NGÀY 18/08/2018)  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 21/07/2018)  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẦU KHÓA BẬC ĐẠI HỌC 18D  
	KẾT QUẢ THI TIN HỌC CHO SINH VIÊN ĐẦU KHÓA BẬC ĐẠI HỌC 18D  
 Kết quả thi mos (đợt tháng 05/2018)  
Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (khóa ngày 12/05/2018)