THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (NGÀY 16/10/2022)  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 13/11/2022)  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (TRỪ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (TRỪ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (TRỪ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO TIẾNG ANH TOÀN PHẦN (TRỪ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ)  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 16/10/2022  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 22D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (TRỪ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH)  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 16/10/2022)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 18D, 19D, 20D, 21D TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, ĐẶC THÙ VÀ CHẤT LƯỢNG CAO (TRỪ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ)