KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D, 19D, 20D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (ĐỢT NGÀY 27/12/2020)  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 27/12/2020  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D, 19D, 20D (ĐỢT NGÀY 20/12/2020)  
KẾT QUẢ THI TOEIC (ĐỢT NGÀY 20/12/2020)  
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 08/11/2020)  
KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 08/11/2020  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D, 19D VÀ 20D (ĐỢT 3 - NĂM 2020)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D, 19D VÀ 20D (ĐỢT 3 - NĂM 2020)  
KẾT QUẢ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D, 19D VÀ 20D (ĐỢT 2 - NĂM 2020)  
KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D, 19D VÀ 20D (ĐỢT 1 VÀ 2 - NĂM 2020)