THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ VÀ XỬ LÝ RÚT HỌC PHÍ HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1, TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 2 CHO SINH VIÊN 18D, 19D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (HỌC KỲ GIỮA 2020)  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - CẤP TỐC - THÁNG 07/2020 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 07/2020  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ÔN B1 ĐỢT THÁNG 06/2020 - BẬC SAU ĐẠI HỌC  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 06/2020  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY - THÁNG 07/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - THÁNG 07/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TOEIC ĐẦU RA CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG - THÁNG 07/2020  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - CẤP TỐC - THÁNG 05/2020 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1, TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG  3 CHO SINH VIÊN 18D, 19D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ