THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS 2016 - THÁNG 11/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS 2010 - CẤP TỐC - THÁNG 11/2019  
DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D VÀ 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ  
DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D VÀ 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ  
THÔNG BÁO v/v ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN 18D VÀ 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ  
THÔNG BÁO v/v ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN  18D VÀ 19D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 11/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - CẤP TỐC - THÁNG 10/2019 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN - THÁNG 09/2019  
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC MOS - CẤP TỐC - THÁNG 09/2019