DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 27/12/2020)  
DANH SÁCH THAM DỰ KỲ THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC 18D, 19D, 20D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (ĐỢT NGÀY 27/12/2020)  
THÔNG BÁO LỊCH THI TIẾNG ANH B1 CHO HỌC VIÊN CAO HỌC_ĐỢT NGÀY 30/01/2021  
DANH SÁCH THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 18D, 19D, 20D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (NGÀY 20/12/2020)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT NGÀY 20/12/2020)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (ĐỢT NGÀY 20/12/2020)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG (ĐỢT NGÀY 20/12/2020)  
THÔNG BÁO v/v THAY ĐỔI NGÀY THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN TỪ NGÀY 20/12/2020 SANG NGÀY 27/12/2020  
THÔNG BÁO v/v THAY ĐỔI NGÀY THI TIN HỌC ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN KHÓA 18D, 19D, 20D CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ TỪ NGÀY 20/12/2020 SANG NGÀY 27/12/2020  
THÔNG BÁO v/v THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀY 20/12/2020 SANG CƠ SỞ PHỔ QUANG