THÔNG BÁO v/v TẠM HỦY KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 02/08/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI  
THÔNG BÁO LỊCH THI TIẾNG ANH B1 CHO HỌC VIÊN CAO HỌC_ĐỢT NGÀY 26/09/2020  
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 02/08/2020) - CƠ SỞ 306 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT NGÀY 13/09/2020 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐỢT NGÀY 13/09/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG (C15, C16, C17, 18C) - ĐỢT NGÀY 13/09/2020 - CƠ SỞ PHỔ QUANG  
BẢNG PHÂN BỔ PHÒNG THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1,3 - HỌC KỲ ĐẦU 2020  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT NGÀY 14/06/2020)  
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 07/06/2020)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (ĐỢT NGÀY 07/06/2020)