THÔNG BÁO v/v THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 05/05/2019)  
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KIỂM TRA TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN KHÓA 18D BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (ĐỢT NGÀY 16/06/2019)  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - ĐỢT NGÀY 16/06/2019 - CƠ SỞ NGUYỄN TRỌNG TUYỂN  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG CFC CŨ (ĐỢT NGÀY 21/04/2019)  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG - BẬC CAO ĐẲNG CFC CŨ (ĐỢT NGÀY 21/04/2019)  
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 24/03/2019)  
THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (KHÓA NGÀY 05/05/2019) - CS QUẬN 9  
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC (ĐỢT NGÀY 17/03/2019)  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TOEIC CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG CFC CŨ (C15, C16, C17) - ĐỢT NGÀY 21/04/2019 - CƠ SỞ QUẬN 9  
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG CHO SINH VIÊN BẬC CAO ĐẲNG - ĐỢT NGÀY 21/04/2019 - CƠ SỞ QUẬN 9